Micro_nano_air bubble

   เกี่ยวกับเรา
  Company profile
  Products
  New trends
  Contact us
 
   สินค้าคุณภาพ
  Nano Bubble Gen.
  Ozone pump
  Ozone Generator
  Oxygen Generator
  Nano Spa
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  KHUNCHORN TECHNOLOGY

   
   กุ
ญชรเทคโนโลยี
(KCT) เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องผลิตฟองอากาศ นาโนบับเบิ้ล (Nano bubble air generator)
   เทคโนโลยีการวิจัยจากญี่ปุ่นและเกาหลี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวท่าน..และสิ่งแวดล้อม

 

 ::  นาโนบับเบิ้ล กับระบบบำบัดน้ำเสีย...

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเติมอากาศ ให้จุลินทรีย์สามารถนำไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้เร็วขึ้นกว่าการปล่อยให้ย่อยสลาย ตามธรรมชาติ ด้วยวิธีการเติมด้วย Air Bubble จากระบบเดิมๆ หลายตัว สามารถลดปริมาณความสกปรกของน้ำเสียในรูปของค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) ได้มากกว่า ร้อยละ 80-95 โดยอาศัยหลักการทำงานของจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน

อีกทั้งฟองขนาดเล็ก หลายๆ ฟองยังสามารถมารถยกอุ้มตะกอนให้ลอยตัว ง่ายแก่การกำจัดหรือแยกออก

 

 


ภาพเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยกพาตะกอนให้ลอยสู่ผิวน้ำ  คลิ๊กดู VDO สาธิตการใช้ Nano bubble แยกกากและตะกอน ออกจากขบวนการบำบัดน้ำเสีย
  https://www.youtube.com/watch?v=P7r5HHBToMY

 

   KHUNCHORN TECHNOLOGY LTD.,PART
    Address :
13/9  หมู่ 11  ถ.ลำลูกกา ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
    Mobile : 089-488-1120  Tel : 02-549-5312  Fax : 02-549-5313
    Email : Khunchorn.Technology@gmail.com
    Service Engineering : Wirote.meekunchorn@gmail.com  ,  Line ID :
 kctech
    Copy right
www.nanospa-nanobubble-ozone-pump.com